VERKOOPVOORWAARDEN MACHIELS BUILDING SOLUTIONS N.V.

Artikel 1 - Algemeen

MBS betekent Machiels Building Solutions nv, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16 en met ondernemingsnummer 0816.885.696.
Klant betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij MBS.
Deze algemene aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tussen Machiels Building Solutions en de Klant tot stand komt, alsmede op alle elementen die de contractsluiting voorafgaan of die erop volgen. De Klant verklaart de betekenis van alle in deze algemene voorwaarden, eventuele aanvulling erop en in de offerte voorkomende technische begrippen te kennen en te begrijpen.
Deze algemene voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de Klant als gevolg van de loutere plaatsing van een bestelling door de Klant. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit die van de Klant uit, ook indien de voorwaarden van de Klant een soortgelijke bepaling bevatten.
De overeenkomst ontstaat op datum van de schriftelijke orderbevestiging door MBS van de door de Klant geplaatste bestelling. Indien de orderbevestiging van MBS afwijkingen bevat op deze algemene voorwaarden, hebben de afwijkingen op de orderbevestiging voorrang op deze algemene voorwaarden. Indien de schriftelijke voorkeur zou worden gegeven aan de algemene voorwaarden van de Klant, dan gelden onderhavige algemene voorwaarden aanvullend.

Artikel 2 - Betaling

Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in maandelijkse schijven, naarmate de werken vorderen. De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de Klant.
De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 15 dagen na hun verzending. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
Indien een factuur door de Klant op de vervaldag niet of onvolledig is betaald, wordt het openstaande saldo van deze factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaand saldo. Tevens is de Klant aan MBS van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd aan 9% vanaf de vervaldag van de factuur (indien de wettelijke intrestvoet hoger is, wordt deze toegepast). Bovendien worden advocaatkosten, en eventuele andere relevante invorderingskosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, in rekening gebracht ten laste van de Klant. Indien één factuur op de vervaldag niet of onvolledig is betaald, is MBS van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd, de overeenkomst met deze Klant ten laste van laatstgenoemde ontbonden te verklaren, onverminderd enig recht van MBS op schadevergoeding. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur doet de opeisbaarheid ontstaan van alle andere openstaande factuurbedragen van deze Klant, zelfs van deze die de vervaldatum nog niet bereikt hebben.
De Klant draagt als zekerheid zijn vordering tot betaling opzichtens de derde koper, gelijktijdig met de aanvaarding door MBS van de door de Klant geplaatste bestelling zoals bepaald in artikel 1, aan MBS over. De Klant verbindt er zich toe om zijn schuldenaar hiervan in kennis te stellen. Bij deze mandateert de Klant MBS om deze kennisgeving desgevallend zelf te verrichten.

Artikel 3 - Prijsherziening

Zelfs in geval van een absoluut forfait verschaft elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport MBS het recht om tot een prijsherziening over te gaan, die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20).
"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag. "S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was. "I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.
Voor Nederland is de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 van toepassing waarbij volgende formules worden toegepast: voor de lonenkosten Vl =((Ln - Lp) / Lp) x Lb x Tf x Tb. Waarbij “Vl” de te verrekenen loonkost per termijnbetaling; “Ln” de loonindex(en) over de periode waarop een termijnbedrag betrekking heeft; “Lp” de loonindex op de peildatum; “Lb” het loonbestanddeel; “Tf” de tijdfactor(en) en “Tb” het termijnbedrag. Voor de materiaalprijzen Vm =((Mn - Mp) / Mp) x Mb x Tf x Tb. Waarbij “Vm” de te verrekenen materiaalprijzen per termijnbetaling; “Mn” de materiaalindex(en) over de periode waarop een termijnbedrag betrekking heeft; “Mp” de materiaalindex op de peildatum; “Mb” het materiaalbestanddeel; “Tf” de tijdfactor(en) en “Tb” het termijnbedrag.
Indien dwingende voorschriften zich tegen een dergelijke aanpassing van een eenzijdige verhoging verzetten, heeft MBS het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige schadevergoeding te ontbinden door middel van een eenvoudig schrijven per post of e-mail.

Artikel 4 - Onvoorziene omstandigheden

Overmacht in hoofde van MBS, hierna genoemd “Overmacht” betekent, iedere gebeurtenis waar MBS redelijkerwijze geen controle over heeft, en die leidt tot een onoverkomelijke belemmering in de uitvoering of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zou maken dan normaal voorzien is, inbegrepen maar niet beperkt tot gebeurtenissen zoals stakingen, lock-out, vertragingen of onderbrekingen in het vervoer, oorlogsdaden, terrorisme, oproer, brand, bevelen, binnen- en of buitenlandse verordeningen of voorschriften van regeringen of administraties, epidemie/pandemie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen, bevoorradingsmoeilijkheden, beperkingen/verboden van grensovergang, materieelschaarste of gebrek aan producten voor fabricatie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk moeilijk of onmogelijk maken, fouten of vertragingen ten laste van andere leveranciers van MBS, daden van derden, een of meer productiefouten in het materiaal van een andere leverancier van MBS, sluiting bedrijfsstorten... onverschillig of deze problemen zich voordoen bij MBS of bij een andere leverancier waarvan MBS de goederen betrekt en zonder dat MBS verplicht is de invloed daarvan aan te tonen.
Ingeval van Overmacht is MBS, na het per aangetekend schrijven op de hoogte te hebben gebracht van de Klant/Opdrachtgever, van rechtswege gemachtigd om haar verplichtingen integraal op te schorten of te annuleren, hetzij een herziening van het contract aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. MBS zal in geen geval gehouden zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

Artikel 5 - Wijzigingen en meerwerken

Alle door de Klant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor vergen het voorafgaande akkoord van beide partijen.

Artikel 6 – Veiligheidscoördinatie

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.

Artikel 7 - Werkdagen en uitvoeringstermijn

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in werkdagen vastgelegd.
Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk onmogelijk maken of zouden maken.
In zoverre een uitvoeringstermijn wordt voorzien, geven vertragingen in de uitvoering die uitsluitend aan ons toe te schrijven zijn, aanleiding tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding ad € 75 per kalenderdag vertraging, met een maximum van 2,5% van de prijs van de werken. Deze vergoeding is slechts verschuldigd voor de periode na de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven door de Klant.

Artikel 8 - Verbreking

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden MBS schadeloos te stellen voor al haar uitgaven, al haar arbeid, en alles wat zij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 10% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd het recht om de werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Artikel 9 - Oplevering(en)

Zodra de werken beëindigd zijn, dient de Klant over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. De eventuele gebreken zullen binnen een redelijke termijn worden verholpen.
De voorlopige oplevering wordt steeds uitdrukkelijk vastgelegd in een geschreven document. Zij kan nooit worden verondersteld dan wel stilzwijgend worden verkregen, tenzij de Klant de uitvoering van de werken verderzet.De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid..
De definitieve oplevering gebeurt 12 maand(en) na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.

Artikel 10 - Lichte verborgen gebreken

Gedurende een periode van twee jaar na de voorlopige oplevering is MBS aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van MBS moet het gebrek door de Klant worden aangeklaagd binnen 14 dagen vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.
Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de Klant kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

Artikel 11 - Overdracht van risico's

De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico's vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van MBS en is de Klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. MBS mag zonder toestemming van de Klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de Klant al zijn schulden aan MBS gedelgd heeft.
Bij een beroep op het recht op terugneming mag MBS de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.
Wanneer MBS dit recht uitoefent, brengt hij de Klant hiervan bij gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3de werkdag na de verzending ervan.

Artikel 13 - Geschillen

Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van de zetel van MBS bevoegd.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom

Tenzij anders is overeengekomen, behoudt MBS de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz. De rechten op de genoemde gegevens blijven eigendom van MBS ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door de Klant aan MBS wordt verstrekt, blijft eigendom van MBS, en mag door de Klant slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is. De Klant zal de informatie van MBS niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voorzover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

Artikel 15 - Bescherming persoonsgegevens

MBS verwerkt voor de totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van het contract persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EU.

Artikel 16 - Varia

Bij wijze van integratieregel zullen de bepalingen die door een wetsbepaling of een rechterlijke uitspraak niet in stand blijven, vervangen worden door bepalingen of regelingen die het meest de niet in stand gehouden bepaling benaderen.

Artikel 17 – Slotbepaling

MBS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen, onder meer in geval van vaststelling en/of wijziging van toepasselijke wet- en regelgeving teneinde deze algemene voorwaarden in overeenstemming te brengen met die vaststelling en/of wijziging. Wijzigingen op grond van beslissingen van overheidswege kunnen desgewenst retroactief worden toegepast. Wijzigingen treden in werking dertig dagen na de dag waarop zij aan de Klant zijn medegedeeld, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld en geven de Klant niet het recht om het contract tussentijds te beëindigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande contracten. Als bekendmaking geldt een kennisgeving met publicatie van de gewijzigde versie, geplaatst op de website van MBS.

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij MBS en zijn daar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Tevens kunnen deze algemene voorwaarden worden geraadpleegd op

www.machielsbuildingsolutions.be